eGovernment

Systém pre dôveryhodné doručovanie

Východiská

V súčasnosti veľká časť populácie používa pri komunikácii elektronické prostriedky vrátane komunikácie prostredníctvom elektronickej pošty. Občania a právnické subjekty preto očakávajú takýto spôsob komunikácie aj s verejnou správou. Komunikácia s verejnou správou je však v mnohých prípadoch formalizovaná a preto je nevyhnutné, aby bola zabezpečená s ohľadom na takéto procesy. Príkladom môže byť povinnosť podávania podaní do určeného času, zaručenie identity podávajúceho, istota doručenia, nespochybniteľné zaznamenanie času prevzatia zásielky a podobne.

Na druhej strane existuje stále veľká skupina populácie, ktorá preferuje osobný kontakt, nie je ochotná podávať podania elektronicky a požaduje, aby dôležité dokumenty od verejnej správy jej boli zasielane v listinnej podobe.

Riešenie

Vybudovanie elektronických schránok, prostredníctvom ktorých komunikuje verejná sprava smerom na občanov a umožňuje aj komunikáciu občanov na verejnú správu. Riešenie obsahuje systém potvrdzovania uloženia dokumentov do schránky inštitúcie (potvrdenia o podaní na inštitúciu) vrátane zaznamenania dátumu a času podania. Taktiež obsahuje proces preberania doručovaných zásielok pre verejnosť a podnikateľský sektor.

Aby inštitúcie nemuseli riešiť organizovanie zasielania listinných zásielok, tento systém je rozšírený o systém Centrálneho úradného doručovania (CÚD).

V prípade využívania komponentu CÚD každá inštitúcia posiela a doručuje svoje dokumenty výhradne do elektronických schránok. V prípade, že majiteľ schránky požaduje takéto zásielky zasielať v listinnej podobe, tak elektronické dokumenty sú smerovane na centrálny systém, ktorý prevedie elektronickú podobu do listinnej, zabezpečí vytlačenie a doručenie. Po doručení zašle naspäť informáciu o spôsobe a čase doručenia. Všetky doručované dokumenty sú zároveň ukladané do centrálneho registra úradných dokumentov, aby v prípade pochybnosti o pravosti dokumentu bolo možné jeho overenie v tomto registri. V rozšírenej verzii je možné za prísnych bezpečnostných pravidiel umožniť prístup k tomuto registru aj jednotlivým inštitúciám, aby nemuseli požadovať od verejnosti dokumenty, ktoré vydali iné inštitúcie

Výhody riešenia

Občania:

  • Umožnenie dôveryhodnej komunikácie nonstop
  • Zrýchlenie konania
  • Zavedenie princípu “jedenkrát a dosť”, t.j. občan alebo podnikateľský subjekt nemusí nosiť dokumenty vydané jednou inštitúciou na inú inštitúciu

Úradníci:

  • Odbremenenie úradov (úradníkov) od prác spojených s vyhotovovaním listinných zásielok